๑๗ - ๒๐ ก.ค. ๕๕ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
เทศน์ทศชาติเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดเทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายบรรพชิต และ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม  คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายฆราวาส ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช คลิกดูกำหนดการ>>>

          “ทศชาติชาดก” ถือเป็นยอดแห่งชาดก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติสืบพระชาติสุดท้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิ์สัตว์เพื่อบำเพ็ญบารมีอีก ๑๐ ประการ อันเป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายอันสูงสุด คือ สัมมาสัมโพธิญาณ คลิกดูการเสวยพระชาติ 10 ชาติสุดท้าย >>>


          ๑. พระเตมีย์ บำเพ็ญเนกขัมมบารมี         คือ การออกบวช
          ๒. พระมหาชนก บำเพ็ญวิริยะบารมี         คือ การสำแดงความเพียรอันแรงกล้า 
          ๓. พระสุวรรณสาม บำเพ็ญเมตตาบารมี   คือ ความมีเมตตาจิตต่อทุกชีวิต
          ๔. พระเนมิราช บำเพ็ญอธิษฐานบารมี     คือ การรักษาความประพฤติชอบโดยตั้งใจ
          ๕. พระมโหสถ บำเพ็ญปัญญาบารมี         คือ การมีปัญญาอันเลิศล้ำและ ประพฤติชอบด้วยปัญญา


          ๖. พระภูริทัตต์ บำเพ็ญศีลบารมี         คือ การรักษาอุโบสถศีลโดยเคร่งครัด
          ๗. พระจันกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี     คือ การมีความอดทนเป็นที่ตั้ง
          ๘. พระนารทะ บำเพ็ญอุเบกขาบารมี   คือ กรรมของการทำดีย่อมได้ดี ทำผิดบาปย่อมได้ชั่วเป็นผล
          ๙. พระวิธูรบัณฑิต บำเพ็ญสัจจะบารมี   คือ การถือความสัตย์ ยอมสละชีวิตได้
         ๑๐.พระเวสสันดร บำเพ็ญทานบารมี    คือ การบริจาคทานประกอบคุณความดีโดยไม่ท้อถอย

          การฟังเทศน์ทศชาติ ซึ่งพรรณนาเรื่องราวว่าด้วยบุพจริยาของพระโพธิสัตว์เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก่อนจะมาถึงชาติปัจจุบัน ผู้ฟังย่อมเกิดศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา น้อมนำพระธรรมคำสอนของพระศาสดามาเป็นเครื่องครองตน และตั้งใจบำเพ็ญบารมีตั้งแต่ชาตินี้ เพื่อก้าวตามรอยพระพุทธบาทสู่เส้นทางพระนิพพาน

          โอกาสนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยเทศน์ทศชาติผ่านบัญชีธนาคารชื่อ “เงินบริจาคงานเทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อช่วยพระภิกษุ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลศิริราช” ประเภทกระแสรายวัน (กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการระบุในใบเสร็จรับเงินมายัง งานการเงิน ฝ่ายคลัง โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๘๙ โทรสาร ๐ ๒๔๑๙ ๙๔๔๐ ในวัน เวลาราชการ) ดังนี้
          ธนาคารกรุงเทพ           สาขาบางกอกน้อย        หมายเลขบัญชี ๑๑๙-๓-๐๗๑๐๕-๕
          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา    สาขาอรุณอมรินทร์        หมายเลขบัญชี ๑๕๗-๐-๐๑๗๘๑-๒ 
          ธนาคารกสิกรไทย         สาขาพรานนก              หมายเลขบัญชี ๐๑๙-๑-๐๘๕๕๖-๖
          ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขาศิริราช                 หมายเลขบัญชี ๐๑๖-๓-๐๔๔๖๐-๐


          หรือจ่ายเป็นเช็คหรือธนาณัติในนาม “เงินบริจาคงานเทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อช่วยพระภิกษุ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลศิริราช” เลขที่ ๒ ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
         และอีกช่องทางหนึ่งคือ งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ตึกอำนวยการ ชั้น ๒  / ต้นกัณฑ์เทศน์ตามหน่วยตรวจโรคและจุดบริการต่างๆ ภายในโรงพยาบาลศิริราช

          ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ (ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๒) และใช้สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด