23 พ.ค. นี้ เวลา 18.00 น. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษก
พระสมเด็จศิริราชร้อยปี และพระชุดเบ็ญจภาคีมงคล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกพระสมเด็จศิริราชร้อยปี และพระชุดเบ็ญจภาคีมงคล  ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555  เวลา 18.00 น.  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เวลา 18.00 น.          -  สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์
                                   จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ถึงพระบรมมหาราชวัง
                                   (รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม)

                               -  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช  รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
                                   คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จศิริราชร้อยปี และพระชุดเบ็ญจภาคีมงคล
                                   และคณะกรรมการประจำคณะฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

                               -  ผู้แทนคณะกรรมการจัดสร้างฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                               -  เสด็จขึ้นสู่พระอุโบสถ

                               -  ทรงจุดธูป เทียน เครื่องนมัสการที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

                               -  ทรงกราบ

                               -  ประทับพระราชอาสน์

                               -  ทรงศีล
                                   (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ)

                               -  ศาตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
                                   กราบบังคมทูลรายงาน

                               -  เสด็จฯ ไปยังตู้เทียนชัย ทรงเจิมเทียน ทรงรับเทียนชนวน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า
                                   แล้วถวายคืนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

                               -  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  รับเทียนชนวนบริกรรมคาถา จุดเทียนชัย แล้วถวายคืน

                               -  สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเทียนชนวน แล้วพระราชทานเจ้าหน้าที่
                                   (ขณะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  จุดเทียนชัย พระสงฆ์เจริญคาถาจุดเทียนชัย
                                     ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)

                               -  สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเจิมเทียนพระมหามงคล 
                                   เทียนวิปัสสี แล้วทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า จุดเทียนพระมหามงคล เทียนวิปัสสี 
                                   และเทียนนวหรคุณที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

                               -  ทรงคม

                               -  เสด็จฯ ไปทรงพระสุหร่ายพระสมเด็จศิริราชร้อยปี และพระชุดเบ็ญจภาคีมงคล 

                               -  ทรงโปรยดอกมะลิในมณฑลราชวัติ

                               -  เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์

                               -  ประทับพระราชอาสน์

                               -  ทรงหลั่งทักษิโณทก
                                   (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา)

                               -  เจ้าหน้าที่กองศาสนูปถัมภ์  นิมนต์พระนั่งปรกและพระสวดภาณวาร 
                                   ขึ้นนั่งยังอาสนสงฆ์เรียบร้อยแล้ว

                               -  เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

                               -  เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกพระสวดภาณวาร 
                                   แล้วทรงจุดเทียนพุทธาภิเษกที่ขันสาครข้างตู้เทียนชัย

                               -  ทรงคม

                               -  เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง

                               -  เสด็จพระราชดำเนินกลับ