30 มี.ค. 52 ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นองค์ประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ

ขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ เสด็จมาเป็น

ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 131 (1/2553) ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553  เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2  โรงพยาบาลศิริราช