29 ม.ค. นี้ เวลา 09.00 น.
พิธีลงนามสัญญา อนุญาตให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์
ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์
ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีลงนามสัญญา อนุญาตให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศ
ในเอเชียอาคเนย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 
รพ.ศิริราช โดย ฯพณฯ โสภณ   ซารัมย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน

เวลา 08.30 น.    แขกรับเชิญพร้อม ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

         09.00 น.    พิธีกรกล่าวรับชม วิดีโอรายละเอียดความเป็นมาของโครงการพัฒนาศิริราช

                          สู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์

         09.10 น.    คณบดีกล่าวต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

                          และแขกผู้มีเกียรติ

         09.20 น.    ผู้ว่าการรถไฟกล่าวรายงานมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                           ดำเนินโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์

         09.30 น.    พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศิริราช

                          สู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์

         09.35 น.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวแสดงความยินดี

         09.40 น.    อธิการบดีกล่าวขอบคุณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

         09.50 น.    เสร็จพิธี