ภ.จิตเวชศาสตร์จัดระบบรับผู้ป่วยจิตเวชเข้าหอประเสริฐกังสดาลย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดแนวทางการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้าหอประเสริฐกังสดาลย์ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันดังนี้

-   ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉินในวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

    08.00 – 12.00 น.               ผู้ป่วยจิตเวชจะได้รับการประเมิน  โดยแพทย์ประจำบ้านจิตเวชที่หน่วยตรวจโรค

                                                 จิตเวชศาสตร์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3

-   ในวันหยุดราชการ และในเวลานอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น

                                                ผู้ป่วยจิตเวชจะได้รับการประเมินโดยแพทย์ประจำบ้านจิตเวชที่ห้องแพทย์เวร

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1

-   ผู้ป่วยคลินิกพิเศษ          ผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกเสนอให้รับรักษาตัวในหอประเสริฐกังสดาลย์ ต้องได้รับการประเมินโดยผ่านแพทย์ประจำบ้านจิตเวชที่ห้องแพทย์เวร ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1

ทุกราย