3 สิงหาคม นี้ 13.30 น.
พิธีลงนามความร่วมมือ “โรคเท้าช้าง”
ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

 กรมควบคุมโรค ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “โรคเท้าช้าง” ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2552  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2  รพ.ศิริราช

       13.30 - 13.40 น.          -  พิธีกรกล่าวต้อนรับ

 13.40 – 13.50 น.          -  กล่าวเปิดงานพิธีลงนามความร่วมมือ

                                          โดย  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ 

                                                 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

13.50  – 14.00 น.          -  กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมลงนามความร่วมมือ

                                          โดย นพ.มล.สมชาย  จักรพันธุ์  อธิบดีกรมควบคุมโรค

14.00 – 14.10 น.           -  บรรยาย “สถานการณ์โรคเท้าช้างวันนี้ในประเทศไทย”

                                          โดย  นพ.วิชัย  สติมัย  ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

14.10 – 14.15 น.           -  บรรยาย”ากวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์  :  ชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อวินิจฉัยโรคเท้าช้าง”

                                          (Research  to  product  : Commercial  kit for filarial diagnosis)

                                          โดย  รศ.ดร.สิริจิต  วงศ์กำชัย

14.15 – 14.20 น.           -  เปิดให้สื่อมวลชนซักถาม

14.20 – 14.30 น.           -  พิธีลงนามฯ

14.30 – 14.40 น.           -  ถ่ายภาพร่วมกัน

14.40 น.                        - เสร็จพิธี