3 ส.ค.นี้
งานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ISO 15189:2007 และ ISO 22870:2006

          ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยคณะกรรมการบริหารการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดดูแลผู้ป่วย คณะกรรมการดำเนิน
การเพื่อควบคุมการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ณ จุดดูแลผู้ป่วยภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ฝ่ายการพยาบาล และฝ่ายเภสัชกรรมได้ขอรับรองความ
สามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ISO22870 ซึ่งเป็นมาตรฐาน Point of Care Testing (POCT) ที่ใช้ควบคู่กับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO15189
และห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา ได้ขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
ISO 15189 ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้รับรองฯ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

          คณะฯ จึงจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189:2007 และ ISO 22870 : 2006
โดย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข   ในวันจันทร์ที่  3  สิงหาคม 2552   เวลา 09.30 10.30 น.
ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ ชั้น 2

      09.30 10.00 น.  กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

                                   โดย  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์

                                           คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                   กล่าวแสดงความยินดี

                                   พิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO 15189:2007 และ ISO 22870:2006

                                   โดย  นายแพทย์มานิต   ธีระตันติกานนท์

                                            อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

                                   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Point of Testing (POCT) ISO 15189:2007 และ ISO 22870 : 2006

                                   ผู้รับมอบ  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                   พิธีมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO 15189:2007

                                   โดย  นายแพทย์มานิต  ธีระตันติกานนท์

                                            อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                                   ภาควิชาพยาธิวิทยา

                                   ผู้รับมอบ    รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงตุ้มทิพย์  แสงรุจิ

      10.00 10.30 น.  ร่วมรับประทานอาหารว่าง