29 มิ.ย. นี้ 13.30 น.
แถลงข่าวสุขภาพมารดาและเด็กไทย
คือ หัวใจของแผ่นดิน ในการประชุมวิชาการ
"การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพ
เพื่อการดูแลภาวะคลอดก่อนกำหนด"

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข  จัดแถลงข่าวสุขภาพมารดาและเด็กไทย คือ หัวใจของแผ่นดิน  ในการประชุมวิชาการ " การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย สุขภาพเพื่อการดูแลภาวะคลอดก่อนกำหนด "ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน  2552  เวลา 13.00 – 15.00  น.  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

               13.00 – 13.30 น.     -  ลงทะเบียน

               13.30 – 15.50 น.     -  แถลงข่าว

                                               ประเด็น : นโยบายการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

                                                                โดย  นายวิทยา   แก้วภราดัย   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

                                               ประเด็น : สถานการณ์สุขภาวะอนามัยแม่และเด็ก

                                                                โดย  นายแพทย์ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                                               ประเด็น : การบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนดในประเทศไทย

                                                                 โดย  นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์   อังคะสุวพลา   อธิบดีกรมอนามัย

                                               ประเด็น : การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 เรื่องการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก

                                                                เพื่อการดูแลภาวะคลอดก่อนกำหนด

                                                                 โดย  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์ 

                                                                  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล