4 – 5 มิถุนายน นี้
มหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2552
“ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยฐานราก
สู่ความเป็นเลิศของศิริราช”

งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ขอเชิญบุคคลชาวศิริราชร่วมงานมหกรรมคุณภาพ  Quality Fair ประจำปี 2552 
หัวข้อ
"ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยฐานรากสู่ความเป็นเลิศของศิริราช"  (Create Safety Culture : The Foundsation towards Siriraj Excellence) ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2552 ณ ศาลาศิริราช 100
ปี (ในส่วนการนำเสนอโปสเตอร์)
และในส่วนของการบรรยายที่ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ  ตึกสยามินทร์  ชั้น 7
ซึ่งมีถ่ายทอดสดการบรรยายต่างๆ ผ่านวงจรปิดไปยังห้อง
ประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์  ชั้น7 
7006, 7007, 7008, 7009  

โดยมีวัตถุประสงค์    เพื่อให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าและผลงานการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการคร่อมสายงาน/ทีมนำทางคลินิก/
ภาควิชาทางปรีคลินิก/สถาน/ฝ่าย/หน่วยงาน ในการแลกเปลี่ยนรู้ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาคุณภาพ ให้เกิดการประยุกต์
ใช้และนำคณะฯ สู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากจะเป็นบุคลากร
ภายในคณะฯ แล้ว ยังได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารคณะ/สถาบัน/สำนัก ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนคณะแพทย์จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด