14 พฤษภาคม นี้ 13.30 น.
งานแถลงข่าว ศิริราชแถลงปฏิบัติการครั้งแรกในไทย
ในการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009”


           ตามที่ มีผู้สอบถามเกี่ยวกับการตรวจพบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  ในไทยเป็นครั้งแรก ในฐานะคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาลเป็นห้องปฏิบัติการคู่ขนาน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่สมัยการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัด
นกเป็นครั้งแรกของไทย จนกระทั่งการระบาดของเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ส่งตัวอย่าง
มายัง ห้องปฏิบัติการของคณะฯ เพื่อร่วมวินิจฉัยเชื้อก่อโรค

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความกระจ่างในการดำเนินการตรวจวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงจัดแถลงข่าว เรื่อง “ศิริราชแถลง
ปฏิบัติการครั้งแรกในไทย ในการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
”
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2  รพ.ศิริราช
โดยมี ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์
   กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ   ทองเจริญ  ศ.พญ.รวงผึ้ง   สุทเธนทร์ และ ศ.ดร.พิไลพันธ์  พุธวัฒนะ ภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมด้วย รศ.นพ.สุรินทร์  ธนพิพัฒนศิริ  ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช