22 - 24 เม.ย. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
พบแพทย์ให้คำปรึกษาทุกสุขภาพโรคมะเร็ง
ในงาน 121 ปีศิริราช เฉลิมพระเกียรติ ร.5
องค์ผู้ทรงพระราชทานกำเนิด

เนื่องในวันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งในปีนี้จะครบรอบ 121 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ม.มหิดล จึงได้จัดงานให้คำปรึกษา แนะนำ ป้องกันดูแลโรคมะเร็งทุกระบบ (ฟรี) ขึ้น ระหว่างวันที่
22-24 เมษายน 2552 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี 

วันพุธที่ 22 เมษายน       พิธีเปิด “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในโอกาส 121 ปี ศิริราช”

          08.45 น.        -  บุคลากรที่ให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมกัน ที่ศาลาศิริราช 100 ปี

          09.00 น.        -  รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ  กล่าวรายงาน

-  คณบดี กล่าวเปิดงาน

-  คณบดีมอบของที่ระลึกแก่แพทย์ พยาบาล ที่มาให้บริการแนะนำ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 

   และดาราจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ที่มาร่วมออกร้านจำหน่ายอาหาร และ
   ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  ตลอดจนวิทยากรที่มาร่วมเสวนา

          09.15 น.        -  บริการให้คำปรึกษาเรื่องมะเร็งทุกระบบแก่ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนทั่วไป

                                -  ชมนิทรรศกาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ความเป็นมาของศิริราช 
                                   และนิทรรศการ
“รู้จัก เข้าใจ ห่วงใยผู้ป่วยมะเร็ง”

-  ชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ “ทวาทศทศวรรษ ... ปฐมบทโรงพยาบาลของแผ่นดิน”  และวิดีทัศน์พบหมอศิริราช

          10.00 – 11.00  น.          ฟังการเสวนาพิเศษ เรื่อง   “อยาก...สุขภาพดี  ไม่มีโรค”

                                                โดย  ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา    ตู้จินดา  และคุณสมบัติ  เมทะนี

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน

          10.00 – 11.00 น.           ฟังการเสวนา เรื่อง  “ทำอย่างไรดี  เมื่อมีมะเร็งอยู่ในตัว” 

            โดย  ผศ.พญ.สุชาดา   กัมปนาทแสนยากร  และป้าติ๋ว จากบ้านโฮมฮัก

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน

          10.00 น.        - พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                   และผู้ทรงมีคุณูปการแก่ศิริราช ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

          12.00 น.        - รับประทานอาหารร่วมกัน

          12.45 น.        - พิธีรดน้ำขอพรศิษย์เก่าอาวุโส ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

                                         

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายยาตำรับศิริราชและยาแพทย์แผนไทย รวมทั้งการออกบู๊ทจากดาราช่อง 3 อาทิ ชาสุขภาพ  ข้าวกล้อง -  จิระวดี 
อิศรางกูร ณ อยุธยา อาหารเพื่อสุขภาพ-กิตติพันธุ์ พุ่มสุโข น้ำพริกกอบกุข จารุจินดา

ศิริราช... จากวันนั้นถึงวันนี้ ครบ 121 ปี”