10 เม.ย. นี้ 14.00 น. ศิริราชจัดงานสงกรานต์
“ดำรงรักษ์ประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหาร”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์  ในงาน “ดำรงรักษ์ประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหาร”  ทอดผ้าป่าสามัคคี ฟังธรรม จากพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ และร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร ชมการแสดงรำแพรวา  ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552  เวลา 14.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี 

        14.00 น.         -  อดีตอธิการบดี อดีตคณบดี นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหารคณะฯ

                                 คณะกรรมการประจำคณะฯ คณาจารย์ บุคลากรภายในคณะฯ ผู้ป่วย

                                 และผู้นำชุมชน พร้อมกันที่ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

                              -  คณบดีกล่าวต้อนรับ และเชิญอดีตอธิการบดี อดีตคณบดี นายกสภามหาวิทยาลัย

                                 และอธิการบดี ประจำที่นั่ง

                              -  การแสดงดนตรีไทย (ขิม) โดยนักเรียนชุมชนสวนหลวง และการแสดงรำ

                                 ชุด “แพรวา” โดยชุมชนวัดวิเศษการ

                              -  คณบดีรดน้ำขอพรจาก อดีตอธิการบดี อดีตคณบดี นายกสภามหาวิทยาลัย

                                 และอธิบดีการบดี พร้อมมอบของที่ระลึก

                              -  คณบดี รองคณบดี  และหัวหน้าภาค ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป นั่งประจำที่เพื่อให้คณาจารย์

                                  บุคลากรภายในคณะ ผู้ป่วย ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปร่วมรดน้ำขอพรฯ

                              -  ร่วมรับประทานขนมไทย และน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พร้อมรับของที่ระลึก