8 และ 10 เม.ย. นี้ 10.00 น.
พระอาจารย์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงพระกรุณาแสดงปาฐกถาพระราชทานพิเศษ
แก่นักศึกษาแพทย์ปี 4

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงปาฐกถาพระราชทานในช่วงบทนำเวชศาสตร์คลินิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4  เรื่อง ปาฐกถาพระราชทาน Clinical Toxicology”  ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2552   เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยายเฉลิม  พรมมาส ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3