27 มี.ค. 52 ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ

ขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ เสด็จมาเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 128 (1/2552)  ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2  โรงพยาบาลศิริราช

          เวลา 09.00 น.            - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน

                                               โดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงหน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช

                                            - รองประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1 พร้อมกับคณะกรรมการบริหาร

                                               ตลอดจนข้าราชการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้ารับเสด็จฯ

                                            -  ผู้แทนคณะกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร

                                            -  เสด็จทรงถวายพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์ จอพลเรือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

                                               อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี

                                            -  เสด็จยังห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ

                                            -  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ  เผ่าสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ คนที่ 1

                                               ขอพระราชทานกราบทูลรายงาน

                                            -  ทรงมีพระดำรัสเปิดประชุม และทรงเป็นประธานการประชุมจนจบ