23 มีนาคม 2552 เวลา 13.30 น.
พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2551
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2551 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G     คลิกดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัล>>>

เวลา   13.30 น.               -   ผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G

                                       -   รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนุพันธ์ ตันติวงศ์ รองคณบดี และ

                                            ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัจฉรา  สัมบุณณานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

                                             กลัดช่อดอกไม้  แสดงความยินดี

          14.00.               -   ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดี ประธานในพิธี

                                            ถึงห้องประชุมสิรินธร

                                       -   ชม VTR (5-7 นาที)

                                       -   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร   รองคณบดีฝ่าย

                                            ประชาสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน

                                       -  ผู้เคยได้รับรางวัลเครื่องราชฯ, รางวัลระดับชาติ, ดำรงตำแหน่งสำคัญ

                                           กล่าวชื่นชมและประกาศผลรางวัล (ทีละประเภท)

                                       -   ผู้ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลทีละประเภท

                                       -   คณบดี กล่าวแสดงความยินดี

                                       -   ถ่ายภาพหมู่

                                       -   รับประทานอาหารว่างร่วมกัน