2 มี.ค. 52
วันครบ “๔๐ ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล”

เพื่อน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” ให้เป็นนามของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 มีนาคม 2512 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของการใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยมหิดล จากชื่อเดิม มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จนถึงปัจจุบันครบ ๔๐ ปี

โอกาสนี้ ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมงาน “๔๐ ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล”ในวันที่ 2 มีนาคมนี้ เวลา 06.30 – 15.30 น. ณ  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดพิธีสงฆ์ ทักษิณานุประทาน พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมชมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ดังนี้

- นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

- นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียง บุคลากร นักศึกษา

- การแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.กษาน  จาติกวนิช

- พิธีแสดงมุทิตาจิต

- พิธีมอบรางวัลและเข็มเครื่องหมายแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคเช้า

พิธีสงฆ์ ทักษิณานุประทาน ณ ห้องบรรยายศาสตร์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์

          06.30 – 07.00 น.       ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

          07.00 – 08.00 น.       พิธีสงฆ์ ทักษิณานุประทาน

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1

          07.00 น.                    ลงทะเบียนพิธีวางพายพุ่ม (หน่วยงานต่างๆ สามารถวางพานพุ่มสักการะได้ก่อนเริ่มพิธีในเวลา 08.00 น.)

          08.00 น.                    พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

                                            โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

                                            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ฯลฯ

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและความก้าวหน้าของมหาวิยาลัย นิทรรศการผลงานศิลปะ ณ บริเวณด้านข้างโถง ชั้น 1

          08.30 น.                    พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

                                            นิทรรศการ ผลงานศิลปะของศิลปิน บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย

การแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน  จาติกวนิช ครั้งที่ 5 และพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส

ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน  จาติกวนิช

          08.00 – 10.00 น.       เริ่มลงทะเบียนผู้อาวุโส

          09.00 – 10.20 น.       ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน  จาติกวนิช ครั้งที่ 5

                                            (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา  นาควัชระ  แสงดปาฐกถาเกียรติยศ

                                            เรื่อง  “ความอยู่รอดของมนุษยศาสตร์ไทย”)

          10.30 – 11.30 น.       พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส

          12.00 – 13.00 น.       ผู้เข้าฟังปาฐกถาเกียรติยศ ผู้เข้าร่วมงาน ผู้เข้ารับรางวัลและเข็มเครื่องหมายฯ

                                            รับประทานอาหารกลางวัน  ณ บริเวณ ชั้น 2 ผู้บริหารและผู้อาวุโส รับประทาน ณ ห้องเลี้ยงรับรอง ชั้น 5

 

ภาคบ่าย

พิธีการรับรางวัล และเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล  โอสถานนท์

          10.00 – 13.00 น.       ลงทะเบียนพิธีรับรางวัล และรับเข็มเครื่องหมาย

          13.30 – 14.00 น.       ผู้เข้ารับรางวัล และผู้เข้ารับเข็มฯ เข้าห้องบรรยาย เตรียมความพร้อมในการจับรางวัล

          14.00 – 15.30 น.       พิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ รางวัลมหิดลทยากร อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ปรึกษา

                                            ฝ่ายกิจกการนักศึกษา ผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตร ลูกจ้างและพนักงาน

                                            มหาวิทยาลัยดีเด่น รางวัลแม่ดีบุคลากรเด่น และผู้มีสิทธิรับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

**รายการพิเศษทางโทรทัศน์ช่อง 11

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2552 เวลา 21.00 – 23.00 น. เชิญชมรายการพิเศษ “40 ปี วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล”

สัปดาห์แห่งสุขภาพ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตึกแดง) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เชิญชมการจัดนิทรรศการทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 มีนาคม 2552

บริการตรวจสุขภาพฟรี วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2552 ตั้งแต่ 08.00 – 15.00 น.