16 ก.พ. 52 เวลา 13.30 น.
งานแถลงข่าว "การประชุมวิชาการร่วม จุฬา-ศิริราช"

เนื่องด้วย  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการทางการแพทย์  “ Joint Conference in Medical Sciences 2009 ”  (JCMS 2009) ระหว่างวันที่ 22-24  มิถุนายน  2552  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลดิ์  กรุงเทพฯ  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนแพทย์สองสถาบันผสานความร่วมมือ  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดงานครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้แพร่หลายไปสู่วงกว้าง ตลอดจนไปสู่ศิษย์เก่าทั้งสองสถาบัน จึงจัดให้มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน  ในวันจันทร์ที่   16   กุมภาพันธ์   2552  เวลา  13.30 น.    ห้องโลตัสสวีท  5-7  ชั้น 22  โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์  แอนด์  บางกอกคอนเวนชั่น   เซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลดิ์   กรุงเทพฯ
 

         เวลา 13.30.         : คณะกรรมการจัดการประชุม แขกรับเชิญ และสื่อมวลชนทยอยเดินทางมาถึง

                                            : สื่อมวลชนลงทะเบียน / รับเอกสารข่าวและของที่ระลึก

                                            : รับประทานของว่าง ชา กาแฟ

         เวลา 14.00 .          :  เริ่ม  “ การแถลงข่าว ”

                                                         ØVTR : “ จากสองฝั่งเจ้าพระยา ... สู่การพัฒนาเพื่อปวงชน ”

                                                         Ø พิธีกรเกริ่นนำและเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นนั่งบนเวที

                                                         Ø . คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

                                                               ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการร่วมฯ กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึง

                                                               ความเป็นมาของการจัดประชุมวิชาการร่วมฯ รวมทั้ง ความพร้อมของ “ แพทย์ศิริราช ” 
                                                               และแนวความคิดหลักของการประชุม

                                                         Ø รศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                               ในฐานะ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการร่วมฯ กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึง

                                                               ความเป็นมาของการริเริ่มจัดประชุมร่วม รวมทั้ง ความพร้อมของ “ แพทย์จุฬาฯ ”
                                                              และแนวความคิดหลักของการประชุม

                                                         Ø .นพ.ธีระพงษ์  ตัณฑวิเชียร   ประธานคณะกรรมการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

                                                               ในฐานะ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การประชุมวิชาการร่วมฯ กล่าวถึง

                                                               รูปแบบและเนื้อหาของการประชุม ( ส่วนที่จุฬาฯรับผิดชอบ )

                                                         Ø .พญ.มณี รัตนไชยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
                                                              มหาวิทยาลัยมหิดล

                                                               ในฐานะ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การประชุมวิชาการร่วมฯ กล่าวถึง

                                                               วิทยากรของการประชุม ( ส่วนที่ศิริราชรับผิดชอบ )

                                                         Ø รศ.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

                                                               คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   
                                                              
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมภาคประชาชน
การประชุมวิชาการร่วมฯ กล่าวถึง
                                                               รูปแบบและรายละเอียดของการจัดกิจกรรมสำหรับประชาชน

                                                         Ø รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ

                                                               ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมภาคประชาชน การประชุมวิชาการร่วมฯ กล่าวถึง

                                                               การจัดเตรียมการบริการและความรู้สำหรับประชาชน ( ส่วนของจุฬาฯ )

                                                         : สื่อมวลชนซักถาม / ถ่ายภาพหมู่ คณะกรรมการจัดการประชุม

         เวลา ๑๕.๐๐ น                       : รศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                            และ ศ. คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
                                                             
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวขอบคุณ

                                                         เสร็จสิ้นการแถลงข่าว