การกรอกข้อมูล"โครงการติดดาว ประจำปี 2552"
ผ่าน website งานพัฒนาคุณภาพ

งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญภาควิชา หน่วยงาน และบุคลากรที่สนใจร่วมเสนอผลงาน
หน่วยงาน/นวัตกรรมดีเด่นของท่านเข้าพิจารณาตัดสินรางวัล โครงการติดดาว ประจำปี
2551-2552

ขั้นตอนการดำเนินการสรุป ดังนี้

             1.  ศึกษาเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลตามประเภทรางวัลที่ต้องการเสนอชื่อฯ 

                   Ø เกณฑ์รางวัล หน่วยงานดีเด่น และรางวัลหน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง

                   Ø เกณฑ์รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น

             2.  download บทคัดย่อตามประเภทรางวัล เพื่อกรอกข้อมูลในบทคัดย่อ

                   Ø  บทคัดย่อโครงการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน

                   Ø  บทคัดย่อนวัตกรรมประเภทหน่วยงาน

                   Ø  ทคัดย่อนวัตกรรมประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ

             3.  กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอรับรางวัลโครงการติดดาว ผ่าน website  ได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กุมภาพันธ์ 2552  ที่  https://www.si.mahidol.ac.th/Th/division/soqd/star/index.html

             4.  พิมพ์แบบฟอร์มโครงการฯ จากข้อ 3

             5.  ลงนามเจ้าของนวัตกรรม/ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ (สำหรับรางวัลประเภทนวัตกรรม) และลงนามหัวหน้าหน่วยงาน   (สำหรับประเภทหน่วยงานดีเด่น)

             6.  ส่งแบบฟอร์มฯ ข้อ 5 ที่งานพัฒนาคุณภาพ   ตึก อำนวยการ ชั้น 3 ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552