29 ธ.ค.2551 เวลา 13.30 น.
ศิริราชจัดพิธีรับมอบใบรับรองคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189
ณ ห้องสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  ISO 15189  ซึ่งนับเป็นสถาบันทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมากที่สุด  ห้องปฏิบัติการดังกล่าวสามารถตรวจเลือด  ปัสสาวะ น้ำคร่ำ เชื้อแบคทีเรียในเลือด และสารคัดหลั่งจากแหล่งต่าง ๆ ในร่างกาย โดยในปี 2551 ได้ใบรับรองความสามารถเพิ่มอีก 13 ห้องปฎิบัติการ  (รวม 19 ห้องปฎิบัติการตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน) ในการนี้ จะมีพิธีมอบใบประกาศฯ   ในวันจันทร์ที่  29  ธันวาคม  2551  เวลา  13.30 น.  ณ ห้องสิรินธร  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น G  รพ.ศิริราช โดย นพ.มานิต  ธีระตันติกานนท์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานมอบแก่  ศ.คลินิก. นพ. ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล