ประกาศ! ศิริราชปรับอัตราค่าห้องพิเศษสำหรับหอผู้ป่วยบางแห่ง

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับอัตราค่าห้องพิเศษสำหรับหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 1/พ.ศ.2550 ดังนี้

 

หอผู้ป่วย

รายการ

อัตรา (บาท/คืน)

เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 16

VIP

3,000

เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15

Suite

3,000

เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 15

VIP

3,000

เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5

deluxe

2,500

ตึก 84 ปี ชั้น 9

deluxe

2,000

ตึก 84 ปี ชั้น 7

deluxe

2,500

ตึก 72 ปี ชั้น 6

deluxe

2,000

ตึก 72 ปี ชั้น 6

Single , no WC

1,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ     -   ห้อง VIP มีไมโครเวฟ และ Dinner table

         -   ห้อง deluxe มีโทรทัศน์ และ ตู้เย็น

                         -   ห้อง deluxe* ห้อง deluxe ที่เพิ่งปรับปรุงเสร็จ

                         -   ห้องพิเศษชุด ให้คิดราคาโดย คิดค่าห้อง 1 ห้องคูณด้วย 2 หน่วย