21 พ.ย. 51 เวลา 11.00 น.
แถลงข่าวผลการตัดสิน
“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2551

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  และ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวผลการตัดสิน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” รางวัลเพื่อความผาสุกของมวลมนุษยชาติ (ประจำปี 2551 )  ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชนก ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

     เวลา 10.30 .                       -  แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเดินทางมาถึงห้องสมเด็จพระบรมราชชนก

                                                      ชั้น 2  ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                                  -   รับประทานอาหารว่าง  ณ ห้องจุฬาภรณ์

              11.00 .                      -   การแถลงข่าวผลผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2551

                                                  -   ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุพัฒน์  วาณิชย์การ  เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

                                                      ในพระบรมราชูปถัมภ์   ดำเนินการแถลงข่าว

                                                  -   ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                                      ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ  กล่าวถึงความเป็นมาของ

                                                      มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และขั้นตอนการพิจารณา

                                                  -   นายธฤต   จรุงวัฒน์  อธิบดีกรมสารนิเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ

                                                      ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ 

                                                      ประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2551

                                                  -   ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช  ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ 

                                                      มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ  ชี้แจงเหตุผลในการคัดเลือกผู้ที่ได้รับพระราชทาน

                                                      รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ประจำปี 2551

                                                  -   เอกอัครราชทูต หรือผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศที่มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2551 

                                                      ร่วมกล่าวต่อแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน