รายงานประจำปี 2548
บทนำ
คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
คณะผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)
จดหมายเหตุศิริราช 2548
ผลงานด้านนโยบายและแผน
ผลงานด้านบริหารและธุรการ
ผลงานด้านพัสดุ
   - โครงการพัฒนาทรัพย์สินของคณะฯ

ผลงานด้านการคลัง

ผลงานด้านทรัพยากรบุคคล
ผลงานด้านการศึกษา
ผลงานด้านกิจการนักศึกษา
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานงานวิชาการ
ผลงานด้านประชาสัมพันธ์
ผลงานด้านเวชสารสนเทศ
ผลงานด้านพัฒนาคุณภาพ
ผลงานด้านสวัสดิการ
ผลงานด้านบริการทางการแพทย์ (โรงพยาบาลศิริราช)
ผลการดำเนินงานของภาควิชา
  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
  ภาควิชาจักษุวิทยา
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
  ภาควิชาจุลชีววิทยา
  ภาควิชาชีวเคมี
  ภาควิชาตจวิทยา
  ภาควิชานิติเวชศาสตร์
  ภาควิชาปรสิตวิทยา
  ภาควิชาพยาธิวิทยา
  ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
  ภาควิชาเภสัชวิทยา
  ภาควิชารังสีวิทยา
  ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
  ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  ภาควิชาศัลยศาสตร์
  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ และกายภาพบำบัด
  ภาควิชาสรีรวิทยา
  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  ภาควิชาอายุรศาสตร์
  สำนักงานศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
  สถานส่งเสริมการวิจัย
  สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
     - งานหอสมุดศิริราช
  สถานวิทยามะเร็งศิริราช
  สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  คณะทำงาน