เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ความรู้สูงวัย โดย ศิริราช และ เอสซีจี

คือ พื้นที่การเรียนรู้ด้านการเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล
เพื่อเตรียมความพร้อมให้บ้านมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รองรับการใช้ชีวิต และการดำเนิน กิจวัตร ประจำวันของผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยที่ต้องเตรียมตัวกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านเอง โดยเฉพาะในผู้ที่มี ปัญหาการเคลื่อนไหวซึ่งเกิดจากระบบข้อกระดูก และกล้ามเนื้อส่วนล่าง ส่งเสริมให้ผู้ที่เริ่มมีความเสื่อมถอยของร่างกายหรือปัญหา สุขภาพได้เรียนรู้ ทำความรู้จัก และฝึกฝนกับอุปกรณ์
ที่จะช่วยเหลือในการทำกิจกรรม โดยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น ลดความ เสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะทำกิจกรรมภายในบ้าน และบริเวณรอบๆ ตัวบ้าน

ศูนย์ความรู้สูงวัยนี้ จึงเป็นทั้งที่ให้ข้อมูลและสถานที่ฝึกปฏิบัติให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการส่งต่อการดูแลจาก โรงพยาบาลกลับไปสู่บ้าน พักอาศัย โดยมีการผนวกความเชี่ยวชาญด้านองค์ความรู้เชิงการแพทย์ จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์ความรู้เชิงที่อยู่อาศัย จาก เอสซีจี ซึ่งร่วมกันวิจัย และพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านโรคผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการแนะนำปรึกษา
ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมที่เป็นประโยชน์ก่อนออกจากโรงพยาบาลเพื่อให้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองที่บ้าน อย่างไม่ติดขัดและมีความสุข


การให้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ (Eldercare Specialist)
จาก เอสซีจี เอลเดอร์แคร์ โซลูชั่น (SCG Eldercare Solution)

สอบถาม
อาการ

สอบถาม อาการ อุปสรรคต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และความต้องการเบื้องต้น ของผู้ที่มาติดต่อ

คำแนะนำ
เบื้องต้น

ผู้เชี่ยวชาญประเมินจากข้อมูลที่ได้รับ และให้คำแนะนำ เบื้องต้น เรื่องการปรับเตรียมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ที่รองรับการรักษา การฟื้นฟู
การกลับไปพักฟื้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำ
เชิงลึก

หากผู้รับบริการ ประสงค์ขอคำแนะนำเชิงลึก ผู้เชี่ยวชาญ จะทำนัดเพื่อเข้าสำรวจหน้างาน ณ สถานที่ที่อยู่อาศัยจริง ร่วมกับนักออกแบบที่มี
ความเข้าใจในศาสตร์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ที่จะชวนพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน ของผู้รับบริการว่ามีการใช้ชีวิตอย่างไร ทำกิจกรรมอะไร
อยู่บริเวณใดบ้าง และมีความต้องการเรื่องใดบ้าง ทั้งในเรื่องของการใช้งานและความสวยงาม (Functional and Emotional Needs)

สรุปข้อมูล
นำเสนอโซลูชั่น

หลังจากสำรวจหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญจะทำการ สรุปข้อมูล และนำเสนอโซลูชั่น (Solution) สำหรับการปรับปรุง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
การใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็น ที่จะช่วย ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบาย และมีสุขภาวะที่ดี

ออกแบบ
สภาพแวดล้อม

หากผู้รับบริการ ประสงค์ให้ดำเนินการปรับปรุงสภาพ แวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญอาจมีการเข้าไปวัดพื้นที่หน้างาน
อีกครั้งเพื่อออกแบบสภาพแวดล้อมและพื้นที่ให้ตรงกับ ความต้องการและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน

ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม

สำหรับผู้ที่ให้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญจะส่งทีมงานเข้าไปปรับปรุงและติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ตามที่ได้ออกแบบไว้
พร้อมทั้งให้ผู้รับบริการ ทดลองใช้จริง เพื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ในระยะที่เหมาะสม กับการใช้งานของแต่ละบุคคล

องค์ความรู้

คู่มือความรู้ผู้สูงวัย ชีวิตดี...ออกแบบได้


การจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและเอื้อให้ผู้ที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายที่มีปัญหาการเดิน การทรงตัว และผู้ที่มีปัญหาระบบข้อกระดูกและกล้าม เนื้อส่วนล่างเป็นสิ่งจำเป็นที่ญาติและผู้ดูแลควรให้ความสำคัญ โดยผู้สนใจสามารถนำความรู้จาก คู่มือความรู้ผู้สูงวัย ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยให้ สามารถทำกิจวัตรและดำเนินกิจกรรมในบ้านได้อย่างมั่นใจ ลดความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย โดยเฉพาะในเรื่องของ การเดิน การเคลื่อนไหวตั้งแต่สะโพก
ส่วนล่างเป็นต้นไป ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เราจึงต้องหาทางป้องกันและดูแลคนสนิทหรือคนในครอบครัวด้วย หลักการออกแบบเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ


Space Design Solution

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ

ห้องนอน

ตำแหน่งที่ตั้งและทิศทางของห้อง

ใช้แสงธรรมชาติร่วมกับแสงจากหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างเพียงพอ

เตียงนอน

มีความสูงที่เหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการลุกขึ้นยืน ควรติดราวจับข้างเตียง เพื่อพยุงตัวและติดตั้งระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติเพื่อนำทางไปห้องน้ำ ตอนกลางคืน

ทางเดิน

อาจขยับเตียงนอนให้ใกล้กับผนังมากขึ้นในระยะที่สามารถใช้มือเกาะผนังและ อีกข้างยังจับขอบเตียงพยุงตัวได้ ควรติดราวจับที่ผนังช่วยพยุงตัวระหว่าง ทางเดินเพื่อเพิ่มความปลอดภัย หากใช้วีลแชร์ความกว้างทางเดินควรอยู่ ระหว่าง 90 – 100 ซม.

จุดแต่งตัวและตู้เสื้อผ้า

ควรมีที่นั่งสำหรับใส่เสื้อผ้า และความสูงของชั้นวางในตู้เสื้อผ้าควรอยู่ใน ระยะเอื้อมถึง

โต๊ะและเก้าอี้ในห้องนอน

เก้าอี้ควรมีพนักและมีที่เท้าแขน เพื่อใช้พยุงตัวลุกขึ้น และความสูงเก้าอี้ต้อง ไม่เตี้ย
จนเกินไปจนอยู่ในตำแหน่งที่ต้องนั่งงอสะโพกหรืองอเข่าเกิน 90 องศา ทำให้ลุกยากและออกแรงกดที่ข้อเข่ามากเกินไป

บันได

ควรติดราวจับทั้งสองฝั่งขึ้นและลง บางรายอาจขึ้นลงบันไดลำบากมากหรือ
อาจขึ้นไม่ได้แล้ว ควรย้ายลงมาอยู่ชั้นล่าง หลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันได หรืออาจใช้ลิฟต์บันไดแทน

ห้องน้ำ

ประตู

ควรออกแบบให้มีราวจับในแนวตั้งในบริเวณใกล้เคียง และใช้กลไกการเปิด ปิดประตูทีใช้ง่าย น้ำหนักเบา ขนาดความกว้างของประตู มีระยะช่องเปิด ประมาณ 1 เมตร เพื่อรองรับรถเข็นให้ผ่านเข้าออกได้สะดวก

อ่างล้างหน้า

ระยะความสูงของเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าควรอยู่ในระยะที่เหมาะสม ไม่สูงเกินไป หรือเตี้ยเกินไป หากต้องทำกิจกรรมนานๆ อาจจะนั่งเก้าอี้และมีราวจับให้พยุง ตัวลุกนั่งได้สะดวก

ชั้นวางของ

ควรอยู่เหนืออ่างและไม่สูงเกินไปจนต้องเอื้อมตัวในการหยิบ

โถสุขภัณฑ์

ติดราวจับแนวตั้ง เพื่อใช้ประคองตัวลงนั่งและพยุงตัวลุกขึ้นยืนในจุดที่มีการเข้า
ใช้งานโถสุขภัณฑ์ และควรมีพนักพิงเพื่อประคองตัวขณะขับถ่าย และลดแรง กระแทกหลังความสูงโถสุขภัณฑ์ควรมีระดับพอเหมาะ คือพอดีกับความยาวขา

ติดต่อเรา

ศูนย์ความรู้สูงวัย โดย ศิริราช และ เอสซีจี

1. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ บริเวณชั้น 4 โซน C
  เปิดให้บริการสำหรับเข้าชมทุกวัน มีบริการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากเอสซีจี
  ในวันอังคาร พุธ และ ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
2. โทรสอบถามและทำการนัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ โทร 099-049-4044 และ 061-404-7922