สิทธิประกันสังคม

     • เวชระเบียนประกันสังคม และหน่วยตรวจประกันสังคม ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 1

         – บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 น. - 21.00 น. ตรวจที่หน่วยตรวจประกันสังคม, หลังเวลา 21.00 น. ตรวจที่ห้องแพทย์เวร – ฉุกเฉิน
     ติดต่อพยาบาลหน่วยตรวจประกันสังคม เพื่อตรวจสอบสิทธิและค้นเวชระเบียนก่อน
         – วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุด นักขัตฤกษ์ เวลา 7.00 น. – 12.00 น. ตรวจที่หน่วยตรวจประกันสังคม, หลังเวลา 12.00 น. ตรวจที่ห้องแพทย์เวร-ฉุกเฉิน
     โดยติดต่อพยาบาลหน่วยตรวจประกันสังคม เพื่อตรวจสอบสิทธิและค้นเวชระเบียนก่อน

          การเข้ารับบริการสิทธิประกันสังคม
          1. ยื่นเอกสารเพื่อติดต่อรับบัตรคิวและรับแฟ้มประวัติที่เวชระเบียนประกันสังคม ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 1 ดังนี้
             • บัตรประชาชน/ บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
             • บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลที่ระบุโรงพยาบาล
             • บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช (กรณีผู้ป่วยเก่า)
             • หนังสือรับรองค่ารักษาพยาบาลและใบส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัด (กรณีผู้ป่วยของโรงพยาบาลอื่น)
          2. นั่งรอเรียกชื่อที่หน่วยตรวจประกันสังคม
          3. พยาบาลหน่วยตรวจประกันสังคมคัดกรองผู้ป่วย เพื่อส่งพบแพทย์ประกันสังคม หรือส่งพบแพทย์เฉพาะทาง (ตามที่มีใบนัด)
          4. เมื่อได้รับการตรวจจากแพทย์ที่หน่วยตรวจประกันสังคม หรือหน่วยตรวจอื่นๆ เรียบร้อยแล้วให้นำแฟ้ม ประวัติ ใบสั่งยา ใบตรวจเลือด หรือใบขอตรวจพิเศษอื่นๆ
     พบพยาบาลหน่วยตรวจประกันสังคมเพื่อประทับตราประกันสังคมและลงชื่อกำกับก่อนไปแจ้งหนี้ค่ายาหรือค่าตรวจรักษา
          5. ถ้าต้องการใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบการลางานหรือรับเงินชดเชยกรณีหยุดงาน โปรดแจ้งแพทย์ผู้ตรวจ
          6. กรณีที่แพทย์จ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ค่ายา หรือ ค่าตรวจต่างๆที่มีราคาเกิน 20,000 บาท จะต้องให้แพทย์กรอกรายละเอียด เหตุผลและความจำเป็น
     เพื่อส่งให้ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติหรือแจ้งโรงพยาบาลต้นสังกัดพิจารณารับรองค่าใช้จ่ายกรณีเป็นผู้ป่วยประกันสังคมของโรงพยาบาลอื่น