โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ

     โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ

         ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2549 กรมบัญชีกลางได้ปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ สำหรับผู้ป่วยสิทธิ
      สวัสดิการข้าราชการที่ยังไม่ได้สมัครเข้าโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ หากมีค่ารักษาพยาบาลที่เป็นส่วนต่างระหว่างอัตราของโรงพยาบาลศิริราช กับอัตราของ
      กรมบัญชีกลาง ท่านจะต้องชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างนั้นเองและไม่สามารถนำไปเบิกคืนได้

          ตัวอย่าง
          นาย ก. ชำระค่ารักษาพยาบาลตามอัตราของ รพ.ศิริราช 100 บาท
                     อัตราของกรมบัญชีกลางให้เบิกได้                       80 บาท
                     ส่วนต่างที่ไม่สามารถนำไปเบิกคืนได้                     20 บาท

          โรงพยาบาลศิริราชเปิดรับสมัครโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ ณ ห้องเวชระเบียน 100 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 14.30 น.
      ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ โดยหลักฐานที่ใช้ในการสมัครฯ มีดังนี้
          1. บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช
          2. บัตรประจำตัวประชาชน

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4197323 , 02-419990 (วันและเวลาราชการ)
          ท่านสามารถติดตามข่าวสารของหน่วยงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอกได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/office_h/medrecord/outunit/index.htm
          หรือ fanpage https://goo.gl/9XLGfW