ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช

 

   รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

 

รศ.ดร.นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

ผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

รศ.นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

อ.นพ.ลือชา บุญทวีกุล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช