โครงการสิทธิประกันสุขภาพ (Fax Claim)

     
                  รายละเอียดของบริษัทที่เปิดบริการ Credit Claim และ Fax Claim
                                    ประเภทการให้บริการ และ แบบฟอร์ม


                                              คลิกเพื่อดูรายละเอียด

          การเข้ารับการรักษาพยาบาลโครงการสิทธิประกันสุขภาพ (Fax Claim)
          1. การตรวจสอบการใช้สิทธิประกันสุขภาพของผู้ป่วย (FCW-IPD-001)

      1.1 ผู้ป่วยมาติดต่อทำการตรวจรักษาพยาบาลที่ OPD จุดต่าง ๆ แพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาลทำการ วินิจฉัยอาการ และพิจารณาว่าผู้ป่วยต้องทำการ Admit หรือไม่
          • กรณีผู้ป่วยไม่ต้อง Admit เข้าสู่ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก
          • กรณีผู้ป่วยต้อง Admit แพทย์สั่ง Admit ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในหอผู้ป่วย
      1.2 ผู้ป่วยที่ Admit ไปติดต่อที่หน่วยแนะนำสิทธิ เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วยกรณีที่ใช้สิทธิอื่นร่วมกับ Fax Claim
      1.3 เจ้าหน้าที่หน่วยแนะนำสิทธิต้องตรวจสอบบัตรประกันสุขภาพ และบัตรประชาชนของผู้ป่วย
      1.4 เจ้าหน้าที่หน่วยแนะนำสิทธิแจ้งสิทธิของผู้ป่วยให้หน่วย Admission Center ทราบว่าผู้ป่วยใช้สิทธิ ประกันสุขภาพ
      1.5 หน่วย Admission Center เมื่อได้รับแจ้งสิทธิของผู้ป่วยที่ต้อง Admit จะทำการ Admit ผู้ป่วยเข้าทำการ รักษาพยาบาลที่หอผู้ป่วย
      1.6 ให้ผู้ป่วยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม A (Pre-certification Form A) และลงนามส่วนที่ 1
      1.7 แพทย์ที่ Admission Center กรอกรายละเอียดใน (Pre-certification Form A) ส่วนที่ 2 และลงนาม เจ้าหน้าที่หน่วยเงินรายได้ สำเนาบัตรประกันสุขภาพและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมให้ผู้ป่วยลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง
      1.8 เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยส่งเอกสารแบบฟอร์ม A ให้หน่วยเงินรายได้
      1.9 หน่วยเงินรายได้เมื่อได้รับเอกสารต้องทำการส่งเอกสารทาง Fax ให้บริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบการ ใช้สิทธิของผู้ป่วย
      1.10 บริษัทฯ ทำการตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วยและจะทำการ Fax ฟอร์ม A ตอบกลับให้โรงพยาบาลศิริราช พร้อมยืนยันสิทธิของผู้ป่วย
      1.11 หน่วยเงินรายได้ส่งคืนสำเนาเอกสารฟอร์ม A ที่บริษัทตอบกลับมาให้หอผู้ป่วย เพื่อแจ้งให้ผู้ป่วยทราบ ว่าสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพได้หรือไม่
          • กรณีผู้ป่วยไม่สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพได้ ผู้ป่วยต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองหรือใช้สิทธิอื่นที่ผู้ป่วยมี
          • กรณีผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพได้ หน่วยเงินรายได้ต้องทำการบันทึกสิทธิของผู้ป่วยเข้าระบบการเงิน

          2. การรวบรวมยอดค่ารักษาพยาบาล และการแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทฯ (FCW-IPD-002)
      2.1 เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล หอผู้ป่วยต้องส่งเอกสารใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลให้หน่วยเงินรายได้ ทุกวันเพื่อบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลเข้าระบบการเงิน
      2.2 วันที่ผู้ป่วย Discharge เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยรวบรวมยอดค่ารักษาพยาบาลงวดสุดท้ายและให้แพทย์ ผู้ทำการรักษาพยาบาลกรอกรายละเอียด และลงนามในแบบฟอร์ม B
      2.3 หอผู้ป่วยส่งใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลงวดสุดท้าย และแบบฟอร์ม B ให้หน่วยเงินรายได้
      2.4 หน่วยเงินรายได้บันทึกค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยงวดสุดท้ายเข้าใน ระบบการเงิน
      2.5 หน่วย Admission Center เมื่อได้รับแจ้งสิทธิของผู้ป่วยที่ต้อง Admit จะทำการ Admit ผู้ป่วยเข้าทำการ รักษาพยาบาลที่หอผู้ป่วย
      2.6 เจ้าหน้าที่หน่วยเงินรายได้ทำการ Fax แบบฟอร์ม B และใบแจ้ง ค่ารักษาพยาบาลให้บริษัทประกันชีวิตเพื่อขอทราบยอดที่บริษัทฯ รับผิดชอบ
      2.7 บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายกับสิทธิที่ผู้ป่วยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข กรมธรรม์ และทำการ Fax ยอดที่รับผิดชอบให้โรงพยาบาลทราบ

          3. การแจ้งยอดอนุมัติ และรับชำระเงินส่วนเกินสิทธิจากผู้ป่วย (FCW-IPD-003)
      3.1 เมื่อหน่วยเงินรายได้ได้รับเอกสารอนุมัติยอดรับผิดชอบจากบริษัทฯ ต้องทำการตรวจสอบยอดค่ารักษา ที่บริษัทฯตอบกลับพร้อมให้ผู้ป่วยลงนามรับทราบ
          • กรณีบริษัทฯ รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ส่งเอกสารตอบกลับและให้ผู้ป่วยลงนามรับทราบพร้อมกลับบ้านได้โดยไม่ต้อง ชำระเงิน
          • กรณีที่มีส่วนเกินสิทธิ บริษัทฯ รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเพียงบางส่วนต้องแจ้งผู้ป่วยให้ทราบ และให้ผู้ป่วยชำระเงินส่วนเกิน สิทธิ
      3.2 เมื่อผู้ป่วยได้รับการแจ้งยอดจากหน่วยเงินรายได้ กรณีมีส่วนเกินสิทธิแจ้งให้ผู้ป่วยชำระเงินส่วนเกินสิทธิ ที่จุดเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
          • กรณีผู้ป่วยไม่สามารถชำระเงินส่วนเกินสิทธิ์ได้ทั้งหมดต้องส่งเรื่องให้ผู้ป่วยทำสัญญาผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาลที่หน่วยเงิน รายได้ (ขั้นตอนการผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาล) ชำระเงิน
          • กรณีที่ผู้ป่วยสามารถชำระเงินส่วนเกินสิทธิ์ได้ให้ผู้ป่วยไปติดต่อชำระเงินที่จุดเก็บเงินผู้ป่วยใน
      3.3 เมื่อผู้ป่วยมาติดต่อชำระเงินส่วนเกินสิทธิ สามารถรับชำระได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต แคชเชียร์เช็คเจ้าหน้าที่หน่วยการเงินออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ป่วยพร้อมลงนาม
          4.การเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ(FCW-IPD-004)
      4.1 หน่วยเงินรายได้จัดทำใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาล เพื่อส่งเรียกเก็บเงินจากบริษัทฯ
      4.2 เจ้าหน้าที่ลงนามในใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลพร้อมผู้มีอำนาจลงนาม
      4.3 ส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินทางไปรษณีย์ ให้กับบริษัทประกันภัย ได้แก่ ใบแสดงรายการค่า รักษาพยาบาล แบบฟอร์ม A และ B ต้นฉบับ สำเนาบัตรประกันสุขภาพ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แบบตอบกลับจากบริษัท
      4.4 สำหรับชุดใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล และสำเนาใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลจะจัดเก็บไว้เพื่อรอ การชำระเงิน
      4.5 เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบแสดงรายการค่ารักษาพยาบาลที่ส่งเรียกเก็บเงิน จะทำการตรวจสอบรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย
          • กรณีต้องการเอกสารประกอบการรักษาพยาบาลเพิ่มเติม บริษัทฯ จะส่ง Fax แบบฟอร์มการขอ เอกสารเพิ่มเติมให้กับ โรงพยาบาล
          • โรงพยาบาลต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่บริษัทฯ ขอเพิ่มเติมแล้วจัดส่งให้บริษัทฯ
      4.6 กรณีที่ไม่ต้องการเอกสารเพิ่มเติม จะดำเนินการจ่ายชำระเงินให้กับโรงพยาบาลต่อไป

          5.การรับชำระเงิน และการติดตามหนี้ค้างชำระจากบริษัทฯ(FCW-IPD-005)
      5.1 เมื่อบริษัทได้รับใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลจะทำการจ่ายชำระเงินโดยอาจชำระเงินเป็นเงินโอนเช็คหรือตั๋วแลกเงิน (แล้วแต่กรณี)
      5.2 หน่วยการเงินเมื่อได้รับเช็คจะทำการตรวจสอบยอดเรียกเก็บกับยอดที่บริษัทชำระเงินว่าตรงตามที่ได้ เรียกเก็บหรือไม่
          • กรณีที่บริษัทชำระเงินถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่การเงินทำการออกใบเสร็จรับเงินให้บริษัทฯ
          • กรณีที่บริษัทฯ ชำระเงินไม่ครบถ้วนส่งเรื่องให้หน่วยเงินรายได้ทำการติดต่อบริษัทฯ เพื่อสอบถามสาเหตุการชำระเงินไม่ครบ ถ้วน
      5.3 หน่วยเงินรายได้ทำการติดตามหนี้ที่บริษัทฯ กรณีไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบถ้วน