บทความสุขภาพ

วัคซีนโควิด-19: เลือกชนิดใดดี

โดย ศ. ดร. พญ. รวงผึ้ง สุทเธนทร์

          ในปัจจุบันทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019
(novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) ซึ่งในวงการแพทย์มีการศึกษาค้นคว้าการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยวัคซีนบางชนิดได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยาในบางประเทศและเริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับประชากรในแต่ละประเทศ 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด