ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรม “หลักสูตรพื้นฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน”

ขอเรียนเชิญบุคลากรและ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ลงทะเบียนสมัครผ่านทาง website ผู้เข้าร่วมการอบรมที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามสิทธิ์แห่งระเบียบของทางราชการจากต้น สังกัด เมื่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดอนุมัติแล้ว

หลักสูตรพื้นฐาน (Basic course) 3 ครั้ง รับผู้เข้าอบรมครั้งละประมาณ 400 คน
- ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08:30-15:30 น.
- ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:30-15:30 น.
- ครั้งที่ 3 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30-15:30 น.

หลักสูตรทบทวน (Refresh course) 2 ครั้ง รับผู้เข้าอบรมครั้งละ 100 คน
- ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30-14:00 น.
- ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30-14:00 น.


หลักสูตร วันที่ บุคลากรศิริราช บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนา บุคคลภายนอก
หลักสูตรพื้นฐาน
(Basic Course)
ครั้งที่ 1
18 มีนาคม 2562 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม รายชื่อผู้ผ่านการอบรม รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรพื้นฐาน
(Basic Course)
ครั้งที่ 2
23 กรกฎาคม 2562 สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตรพื้นฐาน
(Basic Course)
ครั้งที่ 3
11 ธันวาคม 2562 สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตรทบทวน
(Refresher course)
ครั้งที่ 1
6 มิถุนายน 2562 สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตรทบทวน
(Refresher course)
ครั้งที่ 2
25 ตุลาคม 2562 สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ

โปรแกรมการอบรมแบบ online ศึกษาด้วยตัวเอง
Post Pic

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของคณะฯ คือสร้างความเป็นเลิศในการวิจัย (Research Excellence) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมีพันธะกิจ คือ พิจารณารับรองโครงการวิจัยในคน เพื่อปกป้องสิทธิ์ ศักดิ์ศรี ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้งมีหน้าที่ให้การอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนแก่ผู้วิจัยในคณะฯ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้วิจัยให้ได้รับการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนที่นอกเหนือจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนจัดให้ในคณะฯ ปีละ 2 ครั้งแล้ว คณะกรรมการจริยธรรมฯ ขอเสนอ The Collaborative Institutional Training Initiative (CITI) ซึ่งเป็นโปรแกรมการอบรมแบบ online ศึกษาด้วยตัวเอง ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่มีการใช้ในหลายประเทศโดยผู้วิจัยสามารถเข้าใช้การอบรมผ่านทาง website ของ www.citiprogram.org ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนคน โดยผู้วิจัยที่สนใจสามารถศึกษาวิธีการใช้ง่ายได้ตามขั้นตอนด้านล่าง หรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งาน CITI Program