ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เรียน ผู้วิจัย/ ผู้เกี่ยวข้อง

     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ออกประกาศเรื่อง “อัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฉบับที่ 13/2558 ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558

  -   หมายเหตุ ตามประกาศฉบับใหม่ สำหรับโครงการวิจัยที่ดำเนินมากกว่า 1 ปีขึ้น และเป็นโครงการที่มีทุนสนับสนุน ผู้วิจัยที่ประสงค์จะต่ออายุการรับรอง คณะฯ เก็บค่าธรรมเนียมการต่ออายุรายปี

  -   ขอให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการ ณ ฝ่ายการเงินของคณะฯ ตึกชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 ก่อนเสนอเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณา และแนบสำเนาใบเสร็จ พร้อมเอกสารการขอต่ออายุโครงการ (หมายเลข 8.1)

เอกสารแนบ