ประกาศสำหรับทีมผู้วิจัย

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอแจ้งให้ทีมผู้วิจัยทราบ ดังนี้
1. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ขอให้ผู้วิจัยหลักทุกโครงการแนบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งได้เวียนหนังสือแจ้งไปยังภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ แล้วตั้งแต่ก่อนประกาศดำเนินการ
2. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยหลัก ผู้วิจัยร่วมและทีมผู้วิจัยสำหรับทุกโครงการวิจัยที่ยื่นขอการรับรองจากคระกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนต้องแนบหลักฐานการผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนที่มีอายุไม่เกิน 3 ปีในวันยื่นขอรับการพิจารณา และตลอดช่วงการรับรองโครงการวิจัยโดยการอบรม/ศึกษาจาก
- การอบรมที่จัดโดย หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ของคณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชพยาบาล (หลักสูตรพื้นฐานหรือหลักสูตรต่อเนื่อง)
- การศึกษาด้วยตนเองผ่านโปรแกรมออนไลน์ (CITIprogram.org)
- การอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคนที่จัดโดยสถาบันอื่น (โปรดแนบตารางการอบรมมาให้ร่วมพิจารณา)
รายละเอียดการอบรมศึกษาจาก www.si.mahidol.ac.th/sirb
หมายเหตุ: กรณีผู้วิจัยร่วมที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย/ ข้อมูลผู้ป่วย กรุณาทำบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผล ถึงคณะกรรมการจริยธรรมฯ เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป