คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผ่านการประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในคน AAHRPP Reaccreditation
Post Pic

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในกระบวนการคุ้มครองผู้ที่จะเข้าร่วมการวิจัยในคน (Human Research Protection Program) จากองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ AAHRPP หรือ The Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs อีกครั้งหนึ่ง ชนิดเต็มรูปแบบ หรือ Full Re-Accreditation เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ภายหลังได้รับการรับรองในครั้งแรกเมื่อ 3 ปีก่อน ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองโดยองค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลกนี้ อันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและความใส่ใจของคณะฯ ในการคุ้มครองบุคคลและชุมชนที่เข้าร่วมการศึกษาวิจัย และการบริหารจัดการกระบวนการวิจัยที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง นับเป็นอีกหนึ่งดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องมาจาก SIDCER/FERCAP recognition และรางวัลจากการโหวตของผู้สนับสนุนทุนวิจัย ThaiTECT’s Best EC/IRB Award ตั้งแต่ปี 2011- 2017

AAHRPP Mission : AAHRPP accredits high-quality human research protection programs in order to promote excellent, ethically sound research. Through partnerships with research organizations, researchers, sponsors, and the public. AAHRPP encourages effective, efficient, and innovative systems of protection for human research participants.