Award

รางวัลที่ได้รับ Pic

รางวัลที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนได้รับ
1. รางวัล ThaiTECT’s Top EC/IRBaward 8 ปีซ้อน 2011-2018

2. ผ่านการตรวจประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในคนจาก AAHRPP
3. Certificate “The Best Poster” for FERCAP Conference 2013
4. โลห์ FERCAP/SIDCER ประจำปี 2009, 2012 ,2017and NECAST ประจำปี 2012 ,2017

Read More

ภาพบรรยากาศ

งานอบรม

ภาพบรรยากาศงานอบรมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรทบทวน วันที่ 28 มีนาคม 2561 Pic

Read More


Contact

ช่องทางการติดต่อ

โทร : 024192667-72

VPN : 0639034255


Line ID : siriraj-irb

กำหนดการอบรม


หลักสูตร วันที่ บุคลากรศิริราช บุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนา บุคคลภายนอก
หลักสูตรพื้นฐาน
(Basic Course)
ครั้งที่ 1
18 มีนาคม 2562 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม รายชื่อผู้ผ่านการอบรม รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรพื้นฐาน
(Basic Course)
ครั้งที่ 2
23 กรกฎาคม 2562 สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตรพื้นฐาน
(Basic Course)
ครั้งที่ 3
11 ธันวาคม 2562 สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตรทบทวน
(Refresher course)
ครั้งที่ 1
6 มิถุนายน 2562 สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
หลักสูตรทบทวน
(Refresher course)
ครั้งที่ 2
25 ตุลาคม 2562 สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ
สมัครอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ

Outreach Programe

Welcome to SIRB Website

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 (ตามหลักฐานเท่าที่สืบค้นได้) โดยครั้งแรกให้ชื่อว่า “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการวิจัยในคน” ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5-6 คน ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนตามหลักสากลที่กำหนดให้มีองค์ประกอบดังระบุไว้ใน ICH-GCP และ CIOMs Guidelines และตั้งชื่อใหม่ว่า “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และยังคงมีคณะกรรมการฯ เพียง 1 ชุด แต่เนื่องจากโครงการวิจัยที่เสนอเพื่อขอพิจารณารับรองมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2 ชุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีวาระตามวาระของคณบดี คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ นักกฎหมาย และผู้แทนประชาชน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ประกาศใช้ Standard Operating Procedures (SOPs) ที่นำเสนอโดยประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและรองคณบดีฝ่ายวิจัย และผ่านการรับรองจากกรรมการคณะฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 ซึ่งเป็นการประกาศใช้ SOPs เป็นครั้งแรกของคระแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดปัจจุบันนี้ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตาม SOPs ฉบับล่าสุด คือ ฉบับที่ 5 เดือน ตุลาคม 2555 คณะกรรมการฯ มีวาระ 4 ปี และไม่ขึ้นกับวารของคณบดี ในการพิจารณาเลือกผู้มาเป็นกรรมการฯ ต้องพิจารณาทั้งด้านคุณสมบัติ ความหลากหลายของศาสตร์ เพศ และประสบการณ์ คณะกรรมการฯ จะต้องมีทั้งเพศหญิงและชาย เพื่อมิให้เกิดปัญหาด้าน sex discrimination มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในศาสตร์แขนงต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังคมศาสตร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังต้องมีกรรมการฯ ที่มิใช่บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ความเห็นในฐานะประชาชนทั่วไป (lay person) ร่วมด้วย

Read More

สำหรับกรรมการ


การพิจารณาโครงการวิจัย