เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน


มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายสารสนเทศ

ดูภาพทั้งหมด

บริษัท มิตรผล จำกัด ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ดูภาพทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานที่ฝ่ายสารสนเทศ

ดูภาพทั้งหมด

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ศึกษาดูงาน

ดูภาพทั้งหมด

โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพตะวันออก เข้าศึกษาดูงานหน่วยคลังข้อมูล

ดูภาพทั้งหมด

การศึกษาดูงานจาก วิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดูภาพทั้งหมด

กรมการแพทย์ทหารเรือเข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการความรู้ของคณะฯ ด้านการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561

ดูภาพทั้งหมด