วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนองค์กรให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบสารสนเทศที่เหมาะสม

พันธกิจ

ให้บริการระบบสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้ตามมาตรฐาน

ความมุ่งหมายของหน่วยงาน

  1. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตราฐาน ISO 27001
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ ให้ครอบคลุมและเพียงพอการใช้งานภายในคณะ ฯ
  3. จัดหาและพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน CMMI
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของบุคลากรภายในองค์กร