บุคลากร


ฝ่ายสารสนเทศ

สุรชาติ เกียรติโภคะ
นายสุรชาติ เกียรติโภคะ

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ


ยงยุทธ เพิ่มสุข
นายยงยุทธ เพิ่มสุข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อภิชัย เลิศฤทธิ์
นายอภิชัย เลิศฤทธิ์

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

กันยา อิสริยะเนตร
นางสาวกันยา อิสริยะเนตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ชกพ.)

วิโรจน์ กาญจนพัฒนเมธา
นายวิโรจน์ กาญจนพัฒนเมธา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ศิริพร สิริสุวัณโณ
นางสาวศิริพร สิริสุวัณโณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวภูริศา เอกะวิภาต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สุทิสา บุตรพิมพ์
คุณสุทิสา บุตรพิมพ์

นักวิชาการสารสนเทศ

นภสินธุ์ บุญมาก
นายนภสินธุ์ บุญมาก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สมหทัย จารุพิมล
นางสาวสมหทัย จารุพิมล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันวิสาข์ คงทน
นางสาววันวิสาข์ คงทน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อุไรวรรณ สาระศิริ
นางสาวอุไรวรรณ สาระศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บัญชา รุ่งเรือง
นายบัญชา รุ่งเรือง

วิศวกร

กาญจนา แก้วรี
นางสาวกาญจนา แก้วรี

พนักงานธุรการ ระดับ 2

ลัดจิตร์ ชูทัน
นายลัดจิตร์ ชูทัน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

วีระพงษ์ มาน้อย
คุณวีระพงษ์ มาน้อย

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

สาวิตรี ชูชม
นางสาวสาวิตรี ชูชม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุดาวรรณ ฟักเอี้ยง
นางสาวสุดาวรรณ ฟักเอี้ยง

พนักงานธุรการ

สมคิด คำศรีเมือง
นางสาวสมคิด คำศรีเมือง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จุฑามาศ สีลาน้ำเที่ยง
นางสาวจุฑามาศ สีลาน้ำเที่ยง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชลิตา อิสสระสิทธิภาพ
นางสาวชลิตา อิสสระสิทธิภาพ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชัยนันท์ บุตรน้ำเพชร
นายชัยนันท์ บุตรน้ำเพชร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

บังอร มนัสอารีนาท
นางบังอร มนัสอารีนาท

นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ชกพ.)

นายบุรินทร์ บุญวัชราภัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วรพงศ์ แสงปิยะเพชร
นายวรพงศ์ แสงปิยะเพชร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิเชียร บุญญะประภา
นายวิเชียร บุญญะประภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์