Siriraj Connect


 

           ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบ “Siriraj Smart Hospital” โดยมีความประสงค์จะร่วมกันพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็วและเป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น ของระบบการชำระเงินต่างๆ ภายในบริเวณโรงพยาบาลศิริราชให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุด (Best-In-Class Hospital) ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. Line Business Connect  โดยการพัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่าน Line Business Connect และ Chat Bot บน Line Business Connect ให้แก่โรงพยาบาล เพื่อให้รองรับสำหรับการแจ้งข่าวของโรงพยาบาล  ข้อมูลทั่วไป การแจ้งเตือนนัดหมาย การแจ้งคิวแบบออนไลน์ การส่งเอกสารตรวจสอบสิทธิ์และการสำรวจความพึงพอใจอของลูกค้า แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการกับโรงพยาบาล ผ่านช่องทาง ดังกล่าว
  2. Hospital Application  โดยพัฒนา Application ให้อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลสำหรับการรับบริการอื่นๆ ของโรงพยาบาล

 

  • Siriraj Connect Application คืออะไร

           ฟังก์ชั่นของ Siriraj Connect Application

 

  • Line Official Siriraj Connect คืออะไร

ฟังก์ชั่นของ Line Official Siriraj Connect

 

 

แก้ไขครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

อัลบั้มภาพ