ทำเนียบผู้บริหาร


 • พ.ศ.2527 - 2529

  จรัล เกรันพงษ์

  รศ.นพ.จรัล เกรันพงษ์

  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศิริราช 6 สิงหาคม 2527 - 2 มกราคม 2529
 • พ.ศ.2529 - 2530

  สมพร เอกรัตน์

  พญ.สมพร เอกรัตน์

  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศิริราช 3 มกราคม 2529 - 21 มกราคม 2530
 • พ.ศ.2530 - 2531

  วิชัย รุ่งปิตะรังสี

  รศ.นพ.วิชัย รุ่งปิตะรังสี

  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศิริราช 22 มกราคม 2530 - 23 กุมภาพันธ์ 2531
 • พ.ศ.2531 - 2532

  ธีระ ลิ่มศิลา

  ศ.นพ.ธีระ ลิ่มศิลา

  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศิริราช 24 กุมภาพันธ์ 2531 - 7 พฤษภาคม 2532
 • พ.ศ.2532 - 2540

  รุจพร ชนะชัย

  ผศ.ดร.รุจพร ชนะชัย

  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศิริราช 20 พฤษภาคม 2532 - 30 กันยายน 2540
 • พ.ศ.2541 - 2547

  ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

  รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2547
 • พ.ศ.2547 - 2550

  สรนิต ศิลธรรม

  รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม

  รองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ 1 ตุลาคม 2547 - 30 ตุลาคม 2550
 • พ.ศ.2550 - 2554

  วิโรจน์ จงกลวัฒนา

  อ.นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา

  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 1 ธันวาคม 2550 - 8 ธันวาคม 2554
 • พ.ศ.2554 - 2556

  สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย

  ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย

  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 9 ธันวาคม 2554 - 10 กรกฎาคม 2556
 • พ.ศ.2556 - 2558

  ประดิษฐ์ สมประกิจ

  รศ.นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ

  รักษาการรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 11 กรกฎาคม 2556 - 8 มกราคม 2558
 • พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน

  อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

  ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 11 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน