ประวัติความเป็นมา


การก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศิริราช (ฝ่ายสารสนเทศในปัจจุบัน)
     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นคณะที่ใหญ่คณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่ในการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ นอกจากนี้ยังให้บริการแก่ประชาชนในด้านการพยาบาลอีกปีละกว่า 1 ล้านคน ดังนั้นปริมาณงานและข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก ยากแก่การบริหารและดำเนินการ เดิมทางแผนกเวชระเบียนและสถิติ ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติในการประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาล เมื่อปริมาณงานต่างๆ เพิ่มขึ้น ทางคณะฯ จึงได้มีการพิจารณานำคอมพิวเตอร์มาใช้งานภายในคณะฯ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ขึ้น ตามคำสั่งที่ 470 ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทองน่าน  วิภาตะวณิช ที่ปรึกษา
2. อาจารย์ ดร.ศุภชัย  ตั้งวงศ์ศานต์ ที่ปรึกษา
3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุนทร  ตัณฑนันท์ ประธาน
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์  เจริญไทยทวี กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อิทธิพันธ์  เจริญผล กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัล  เกรันพงษ์ กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์  ฉัตรานนท์ กรรมการ
8. แพทย์หญิงสมพร  เอกรัตน์ กรรมการ
9. อาจารย์ นายแพทย์ปรีดา  มาลาสิทธิ์ กรรมการ
10. ดร.รุจพร  ชนะชัย กรรมการ
11. นางสาวนันทยา  แก้วรัตนปัทมา กรรมการ
12. นางสาวอุไรรัตน์  สุบรรณวิลาศ กรรมการและเลขานุการ

 

     เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2526 ทางคณะฯ ได้อนุมัติให้ใช้เงินจากศิริราชมูลนิธิ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีมติเห็นชอบที่จะติดตั้ง Terminal Computer ระบบ On-line จากศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้ลงความเห็นใหม่ว่าเงินจากศิริราชมูลนิธิสามารถที่จะซื้อ Minicomputer ได้ และสามารถต่อ On-line กับศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  Perkin Elmer S/3230 พร้อมอุปกรณ์ขึ้น เพื่อใช้ในการทำงานต่างๆ ของคณะฯ และจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์" ขึ้น เมื่อปี 2527  เพื่อรับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ทั้งหมด

     การเปิดศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเสด็จแทนพระองค์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2527 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้ และเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างยิ่ง

     ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศิริราชเป็นงานเวชสารสนเทศ ตั้งแต่ปี 2532 ตามพระราชกฤษฎีกา และเปลี่ยนผู้บริหารจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ มาเป็นรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ตั้งแต่ปี 2541

     ในปี 2553 ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก “งานเวชสารสนเทศ” เป็น “ฝ่ายสารสนเทศ” และมีผู้บริหารดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ จนถึงปัจจุบัน เมื่อเริ่มก่อตั้ง ปี 2527 มีบุคลากรจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

1. นางนพพร  วาสุกะรัตน์ (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2557)
2. นายสมชาติ  มณีน้อย (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2558)
3. นางสาวอุไรรัตน์  สุบรรณวิลาศ (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2558)
4. นางสาวนิภา  หาญศิริรัตนสกุล (เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2559)
5. นายกวีวัธณ์  ยรรยงสถิตย์  
6. นางอัมพร  มณีน้อย  
7. นางสาวยาดาวดี  วงษ์ธนสุภรณ์  
8. นางเยาวมาลย์  สินธุประเสริฐ  
9. นางสาวกันยา  อิสริยะเนตร  

ปัจจุบันมีบุคลากร จำนวน 226 คน (ปี 2559)

สถานที่สำนักงาน

  • ปี 2527 - ปี 2535 สถานที่ตั้งอยู่ที่ตึก OPD เก่า ชั้น 3
  • ปี 2536 - ปี 2554 สถานที่ตั้งที่ตึก 84 ปี ชั้น 1 ฝั่งตะวันตกและตะวันออก
  • ปี 2554 - ปัจจุบัน สถานที่ตั้งที่อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 7