ผู้บริหาร


อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์

ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ผศ.นพ.ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ

กิตติพงษ์ สุจิรัตนวิมล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

อ.นพ.กิตติพงษ์ สุจิรัตนวิมล

บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์

ตรงธรรม ทองดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ผศ.นพ.ตรงธรรม ทองดี

นพพล เผ่าสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์

ประพัฒน์ สุริยผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล

จอห์น พงษ์สัจจพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

นายจอห์น พงษ์สัจจพันธ์