คู่มือ


คู่มืออบรม BBIS Troubleshoot

ดูรายละเอียด

การใช้งานโปรแกรม Zoom ขั้นพื้นฐาน

ดูรายละเอียด

คู่มือเข้าใช้งานโปรแกรม Si Zoom ผ่าน Si vWORK

ดูรายละเอียด

คู่มือการติดตั้งระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) บน Windows (global protect)

ดูรายละเอียด

วิธีการเรียกดูรายงานรายชื่อผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยที่งดคลินิก ผ่านระบบ OPDSQL Enduser

ดูรายละเอียด

คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Samsung Printer ProXpress SL-M4070FR และ M4020ND

ดูรายละเอียด

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Realresence Desktop

ศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (SiTEL)

ดูรายละเอียด

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชั่น Siriraj Connect

ดูรายละเอียด

คู่มือการตั้งค่า และคู่มือการใช้งานโปรแกรม CISCO Jabber

ศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช (SiTEL)

ดูรายละเอียด

วิธีการใช้งาน Siso (Siriraj Single Sign-on)

ดูรายละเอียด