ติดต่อเรา


ฝ่ายสารสนเทศ

Siriraj Information Technology Department (SiIT)

  • อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
  • 02 419 9228