ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ 
ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ลำดับ ชื่อ นามสกุล  สังกัด ทีม
1 จุฑามาศ อยู่เจริญ งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Project Management 
2 เฉลิมชัย อัศวเดชวุฒิ งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Project Management 
3 ณัฐพงศ์ แหละตี งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Programmer
4 ธนาศักดิ์ วุฒิรพีศักดิ์ งานเทคนิคและปฏิบัติการ Facility
5 ธันยาภรณ์ มงกุฎทอง งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Project Management 
6 ธีระ บางเพ๊ง งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม System Analyst
7 บุษรินทร์ เหล่าตรีเพชร งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Programmer
8 ประกาศิต ช่วยรักษา งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Programmer
9 มินตราพร โพธิ์ทอง งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม SW Maintenance 
10 ปิยะพงษ์ ไพคำนาม งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม SW Maintenance 
11 แพรวพรรณ เผือกบางนา งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Programmer
12 ภูริศา เอกะวิภาต งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Project Management 
13 มณฑิรา ขุนเจริญ งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Tester
14 มณฑิรา เงินบุตรโคตร งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม System Analyst
15 ศุภธัช จามจรีกุล งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Tester
16 สุรัตนา สุทธิชื่น งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Config
17 อัจฉรา กาวีละ งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Project Management 
       
หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้รอรับการติดต่อจากทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล