รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ 
ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ลำดับที่ 1 - 16 สัมภาษณ์วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น. 
ห้องประชุม 729 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 7  รพ.ศิริราช

1

กฤติภัท

ทองรัตนตรัย

2

จุฑามาศ

อยู่เจริญ

3

จุติกุล

คุรุภากรณ์

4

เจนจิรา

สูนย์กลาง

5

เฉลิมชัย

อัศวเดชวุฒิ

6

ชไมพร

ภักดี

7

ณัฐพงศ์

แหละตี

8

ทศพล

งามวิชชุกร

9

ธนาศักดิ์

วุฒิรพีศักดิ์

10

ธันยาภรณ์

มงกุฎทอง

11

ธิติวุฒิ

ไตรวิทยากร

12

ธีระ

บางเพ้ง

13

ธีระพล

ศักดิ์เจริญพร

14

น้ำตาล

ธรรมสโรช

15

บุษรินทร์

เหล่าตรีเพชร

16

ประกาศิต

ช่วยรักษา

 

ลำดับที่ 17 - 33 สัมภาษณ์วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 - 17.15 น.         
ห้องประชุม 729 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 7  รพ.ศิริราช        

17

ปรานต์ปริยา

ษัฏเสน

18

ปวีร์

ชูศรี

19

ปิยะพงษ์

ไพคำนาม

20

พงศ์ศิรัส

อุปถัมภานนท์

21

แพรวพรรณ

เผือกบางนา

22

ภูริศา

เอกะวิภาต

23

มณฑิรา

ขุนเจริญ

24

มณฑิรา

เงินบุตรโคตร

25

มินตราพร

โพธิ์ทอง

26

รัตน์

อ.อินทรวิชิต

27

ศตพร

จันทร์เวช

28

ศุภธัช

จามจรีกุล

29

สมาร์ท

ลิลิตกุลพาณิชย์

30

สุมิตรา

เจษฎาลักษณ์

31

สุรัตนา

สุทธิชื่น

32

สุรีย์พร

วงษ์คำหาญ

33

อัจฉรา

กาวีละ


หมายเหตุ         
- รายละเอียด วัน-เวลา นัดสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ทราบผ่านทาง E-mail