ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน    
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ    
ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล
1 กฤติภัท ทองรัตนตรัย
2 ไกรวุฒิ เดชสุภา
3 จักรพันธ์ แก้วพันธุ์ศรี
4 จีรวัฒน์ วิทยารังสิมันต์
5 จุติกุล คุรุภากรณ์
6 เจนจิรา สูนย์กลาง
7 เฉลิมชัย อัศวเดชวุฒิ
8 ชไมพร ภักดี
9 ชิษณุพงศ์ ศรีวิโรจน์
10 ณภัทร เทพณะ
11 ณัฏฐ์ชานนท์  อุทิตะสาร
12 ณัฐพงศ์ แหละตี
13 ณัฐพล กันภัย
14 ณัฐพัชร  มหามิตร
15 ณัฐรติ จันทร์ประกอบ
16 ณัฐวรรณ โสภาพ
17 ดนุสรณ์ พรหมภักดี
18 ดุลยวัต  ชุณหขจร
19 ธนอนันต์ ศิรโภคินรัตนชัย
20 ธมนรักษ์ จตุภิชัยพันธ์
21 ธันยาภรณ์ มงกุฎทอง
22 ธิติวุฒิ ไตรวิทยากร
23 ธีรเดช อยู่เจริญ
24 ธีระ บางผึ้ง
25 ธีระพล ศักดิ์เจริญพร
26 นพพล ขุนสพเนตร
27 นฤนาท ประทีป ณ ถลาง
28 นลพรรณ มุสิกชาติ
29 นวชัย ชนาพรรณ
30 นวพรรษ ไทรศรีคำ
31 นวพล ลิ้มอำไพ
32 ทศพล งามวิชชุกร
33 ศุภกร แสนบุบผา
34 น้ำตาล ธรรมสโรช
35 บุษรินทร์ เหล่าตรีเพชร
36 เบญจวรรณ ตริวณิชชากร
37 ปกป้อง ปัตทวีคงคา
38 ปรัชญา การะเกษ
39 ปรานต์ปริยา ษัฏเสน
40 ปริญญา ปรีชา
41 ปวีร์ ชูศรี
42 ปัณณวิชญ์ กุลดำรงวิวัฒน์
43 ปาณวัต อุ่มอ่อนศรี
44 ปิยะพงษ์ ไพคำนาม
45 พงศ์ศิรัส อุปถัมภานนท์
46 พิเชษฐ์ อ่อนชูสูงทรง
47 เพ็ญนภา เด่นมาลัย
48 ภคพงษ์ เหรียญสกุลอยู่ดี
49 ภพธร โค้วฮวดใช้
50 ภัคจิรา มูลเหลา
51 ภัชชา โชติคุโณปการ
52 นายภัทร กลัดแก้ว
53 ภูรีภัทร  โสตถิรัตนพันธุ์
54 ภูษิต หัสชัย
55 มณฑิรา ขุนเจริญ
56 มณฑิรา เงินบุตรโคตร
57 มัชณี แก่งหลวง
58 มานิตา พรพิชญาภัทร
59 มินตราพร โพธิ์ทอง
60 รัตน์ อ.อินทรวิชิต
61 รุจรวี กระจ่างศรี
62 วสุวัฒน์  ฐานอริยมานนท์
63 วันชัย บัวรอด
64 วาทิต เดิงขุนทด
65 ว่าที่ร้อยตรี ขวัญพงศ์ เมืองสมุทรนาวี
66 วานิชย์ พลเทพ
67 วิฑูรย์ สงวนศักดิ์ภักดี
68 วิทยา วิภาธรสกุล
69 วิทวัส เจนรัมย์
70 วินัย กองเป็ง
71 วิภาดา พิมพาแสง
72 วิษณุ สุขคุณ
73 วิษณุ ผลโพธิ์
74 ศตพร จันทร์เวช
75 ศรัณย์ กมลกิจการ
76 ศรัณย์พงศ์ วราโภค
77 ศิริกัญญา ชวนคิด
78 ศุภกร เกียรติกิจนโรจน์
79 ศุภชัย จันฝาก
80 ศุภธัช จามจรีกุล
81 สมาร์ท ลิลิตกุลพาณิชย์
82 สันติ ชัยภักดี
83 สุตตพล ศิวะมุทิตา
84 สุทธิพร สุขสุวรรณ์
85 สุมิตรา เจษฎาลักษณ์
86 สุรภาส ชัยดำ
87 สุรวุฒิ ลิ้มนิรมล
88 สุรีย์พร วงษ์คำหาญ
89 อนุศิษฏ์ คุ้มสวัสดิ์
90 อัจฉรา กาวีละ
91 อัญชเกศ เพชรสังข์
92 อาคม งามเพริดพริ้ง
93 อำพล ชัยยา
94 อิทธิ เชาว์มั่น
95 อิศราพร แสงกล้า
96 เอกบุรุษ นิรัติศับ
97 ทศวรรณ ปัดชาพงษ์
98 วนัสนันท์ โพธิ์ตึ
99 ประกาศิต ช่วยรักษา
100 แพรวพรรณ เผือกบางนา
101 ปรีดี คำพา
102 นิธิกรณ์  อินทรสด
103 วรท  บุณยะวนิช
104 ภูริศา เอกะวิภาต
105 อภิสิทธิ์ เนียมหอม
106 ธนาศักดิ์ วุฒิรพีศักดิ์
107 อรรถพล ลีรัตนรักษ์
108 สุภัชชา โชติคุโณปการ 
109 พิชชากร ธนสาศิริกุล
110 กฤษณะ คำจ๊ะ
111 กาญจนา แก้วรี
112 สุรัตนา สุทธิชื่น
113 ปกรณ์ แซ่พัว
114 สมพร องอาจ
115 จุฑามาศ อยู่เจริญ
116 อรรถเดช อันผาสุข
117 กิตติกุล เลิศจินดารัศมี

 

กำหนดสอบข้อเขียนในวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563  ระหว่างเวลา 09.30 - 11.00 น.     
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (ห้อง 619) อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช    

**ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านการคัดกรอง Covid-19 ก่อนเข้าห้องสอบ**    
สถานที่ที่สามารถเข้ารับการคัดกรองและรับสติ๊กเกอร์ผ่านการคัดกรอง    
1. ชั้นพื้นดิน ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช    
2. ชั้น 1 ตึก 84 ปี โรงพยาบาลศิริราช    
3. ชั้น 1 ตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช    
4. ชั้น 1 ตึกศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลศิริราช    
5. ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ โรงพยาบาลศิริราช