รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 24 อัตรา


รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 24 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานใน 3 ลักษณะงาน ดังนี้

  1. System and Application Development : วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนถึงขั้นตอนของการทดสอบระบบ ก่อนนำขึ้นใช้งานภายในคณะฯ
  2. Infrastructure Management : ควบคุม ดูแลบริหารจัดการโครงสร้างระบบสารสนเทศของคณะฯ ในส่วนของระบบเครือข่าย ระบบแม่ข่าย ระบบเครื่องลูกข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของคณะฯ
  3. Project Management : ควบคุม ดูแลบริหารจัดการโครงการด้านสารสนเทศต่างๆของฝ่ายสารสนเทศ

คุณสมบัติ

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 45 ปี
  4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา
  6. คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งและการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 11 กันยายน 2563 ทาง website ฝ่ายสารสนเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์

02 419 9188 

02 419 5417 

02 419 9067

ส่ง resume และ เอกสารสมัครงานได้ที่  E-mail: krittayaporn.wik@mahidol.ac.th  หรือสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายสารสนเทศ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันและเวลาราชการ