ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ 

1 ณโม ปี่ทอง
2 นพพร ชนเจริญ
3 ณฐภัทร จันทร์หล้า
4 พรพรรณ วุฒิพงศาธร
5 ธมกร บุ้งจันทร์
6 สุมิตรา เจษฎาลักษณ์
7 รัตนาพร ไทยเกิด
8 ธวัลรัตน์ ขำสา
9 ชลกร ปุนภพถาวร 
10 พันธ์อมร บูรพามงคลชัย
11 พัชรณัท แย้มบาน
12 ธนากร ช่วยคิด
13 การัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้รอรับการติดต่อประสานงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล