ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ

1       จุฑามาศ อยู่เจริญ     
2 ณโม ปี่ทอง
3 วรุตม์ ศรีศร
4 อัศวิน คุ้มเรือง
5 ศุภณัฐ ศรีพรวัฒนา
6 ชลกร ปุนภพถาวร 
7 ณาณิน วัฒนกุลชัย
8 ณภัทร จิตภักดี
9 วาณิช พลเทพ
10 ชัยวุฒิ ตันติวรชัย
11 นพพร ชนเจริญ
12 ณฐภัทร จันทร์หล้า
13 กมลเนตร จิตซื่อ
14 ธิติวุฒิ ไตรวิทยากร
15 สุพจน์ แซ่ตั้ง
16 พรพรรณ วุฒิพงศาธร
17 พันธ์อมร บูรพามงคลชัย
18 เอกบุรุษ นิรัติศัย
19 ธมกร บุ้งจันทร์
20 กฤษณเทพ เจริญพงศ์
21 ธาณรินทร์ เกิดสุข
22 สุมิตรา เจษฎาลักษณ์
23 รัตนาพร ไทยเกิด
24 พัชรณัท แย้มบาน
25 เอกพล ตั้งยืนยง
26 วศิน ตุงใย
27 ธนากร ช่วยคิด
28 เอกชัย รสวิลัย
29 ธวัลรัตน์ ขำสา
30 การัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย
31 ชนาวี บุญรอด
32 วนิดา แซ่เฮ้ง
33 สุดจิตต์ ลัทธยาพร
34 นวชัย ชนาพรรณ


สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563  ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น.        
เป็นการสัมภาษณ์แบบ online ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting        
ขอให้ผู้รับการสัมภาษณ์ทุกท่านเตรียม ติดตั้ง Application Zoom ตั้งชื่อผู้ใช้งานเป็นชื่อและนามสกุลจริง        
และรอการเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์ ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว        
Join Zoom Meeting Room จะแจ้งทาง e-mail วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.