ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นักวิชาการสารสนเทศ
ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1 นายเอกบุรุษ  นิรัติศัย
2 นายเอกชัย รสวิลัย
3 นางสาวสุมิตรา เจษฎาลักษณ์
4 นางสาวสุภาพ  สมใจเพ็ง
5 นางสาวสุพัตรา  สิงห์เงิน
6 นายสุดจิตต์  ลัทธยาพร
7 นายสามารถ โรจน์รัตนเกียรติ
8 นายศุภณัฐ ศรีพรวัฒนา
9 นายวิษาโรจน์ สรรพนิล
10 นางสาววลัย  เคหะ
11 นายวาณิช พลเทพ
12 นายวศิน  ทองใหญ่
13 นายวรุตม์ ศรีศร
14 นายรุจรวี กระจ่างศรี
15 นางสาวรัตนาพร ไทยเกิด
16 นายภคพงษ์ เหรียญสกุลอยู่ดี
17 นางสาวพิมพ์ลภัส สุนทรศิริเวช
18 นายพันธ์อมร บูรพามงคลชัย
19 นางสาวพัชรณัท  แย้มบาน
20 นายปิยะ สันติเวสน์รัตน์
21 นายนวชัย ชนาพรรณ
22 นายธิติวุฒิ  ไตรวิทยากร
23 นายธาณรินทร์ เกิดสุข
24 นายธมกร บุ้งจันทร์
25 นายทนงศักดิ์ มิ่งวัฒนชาติ
26 Ms. DHARA SHAH
27 นายณรงค์ฤทธิ์ เลี่ยวกุล
28 นางสาวณาณิน วัฒนกุลชัย
29 นายชวนชัย  นามวงษ์
30 นายชนาวี บุญรอด
31 นายจิรวัฒน์ วิทยารังสิมันต์
32 นายการัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย
33 นายกฤษณเทพ  เจริญพงศ์
34 นายกรณ์พงศ์ วริษฐ์กิตติกุล
35 นายบัณฑิต วิจิตรธนสาร
36 นายขจรวัฒน์ เหมวิมล
37 นางสาวกมลเนตร ชิดสุด
38 นายธนพร เมืองปู
39 นายวิชัย กิตติกุลผดุง
40 นายคณิน เกื้อกูลพิพัฒน์
41 นายกวิน มณีพราย
42 นางสาวจุฑามาศ อยู่เจริญ
43 นายเอกพล  ตั้งยืนยง
44 นางสาวแพรพิไล พลกลาง
45 นายซาอีมันห์ เจ๊ะเย๊ะ
46 นายณโม ปี่ทอง
47 นายธนากร ช่วยคิด
48 นายเอกสิทธิ์  สุระวัฒนะ
49 นายนพพร ชนเจริญ
50 นายอรรคเดช อันผาสุข
51 นายชัยวุฒิ  ตันติวรชัย
52 นายณภัทร จิตภักดี
53 นายณฐภัทร จันทร์หล้า
54 นายสุพจน์ แซ่ตั้ง 
55 นางสาววนิดา แซ่เฮ้ง
56 นางสาวผุสดี   คล้อยสวาท 
57 นายอนุสรณ์  เล็กรัตน์
58 นายอมฤต พินิจ 
59 นายฐาปกรณ์ ทัตตานนท์ 
60 นายชลกร ปุนภพถาวร 
61 นางสาวปาณิสรา ศิรินาม
62 นาย อิลฮัม มุสะอะรง 
63 นายศุภกร ไกรกิจธนโรจน์
64 นส.พรพรรณ วุฒิพงศาธร 
65 นายเอกชัย เต็มพงศ์พัฒนา 
66 นางสาวธวัลรัตน์ ขำสา 
67 นายรชฏ  ศรีชัยญา
68 นายอัศวิน คุ้มเรือง 

    
กำหนดการสอบข้อเขียน วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น.

ฝ่ายสารสนเทศทำการส่ง link URL รวมทั้ง Username และ Password ที่ใช้ในการทำข้อสอบ    
ให้ผู้สมัครทาง e-mail ในวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.

เปิดระบบให้ผู้สมัครเข้ารายงานตัวเพื่อทำข้อสอบในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 10.45 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 เมษายน 2563 ทาง www.si.mahidol.ac.th/siit