รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการสารสนเทศ จำนวน 25 อัตรา


ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ใน 3 ลักษณะงานดังนี้

1. System and Application Development : วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนถึงขั้นตอนของการทดสอบระบบ ก่อนนำขึ้นใช้งานภายในคณะฯ

2. Infrastructure Management : ควบคุม ดูแลบริหารจัดการโครงสร้างระบบสารสนเทศของคณะฯ ในส่วนของระบบเครือข่าย ระบบแม่ข่าย ระบบเครื่องลูกข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของคณะฯ

3. Project Management : ควบคุม ดูแลบริหารจัดการโครงการด้านสารสนเทศต่างๆของฝ่ายสารสนเทศ


คุณสมบัติ
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 45 ปี
4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา
6. คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งและการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์

02 419 9188 / 02 419 5417 / 02 419 9067

ส่ง resume และ เอกสารสมัครงานได้ที่  E-mail: krittayaporn.wik@mahidol.ac.th                                                                 หรือสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายสารสนเทศ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันและเวลาราชการ